• Български
  • English
ЕВРОДОМ
Производство на мебели за дома и офиса.

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG16RFOP002-2.040-1311-C02 Подобряване на производствения капацитет в ЕВРО ДОМ ЕООД

13.11.2020
от Евродом ЕООД

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG16RFOP002-2.040-1311-C02 Подобряване на производствения капацитет в ЕВРО ДОМ ЕООД

Предмет на процедурата: „Доставка на едностранна кантираща машина - 1 бр."

Прогнозна стойност: 495 000,00 лв. без ДДС
Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 13.11.2020 г. 
Крайна дата за подаване на оферти: 20.11.2020 г. 


документация към процедурата

Процедура_оборудване_Евро Дом.rar

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.docx

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА.docx

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА.docx

ПУБЛИЧНА ПОКАНА.docx

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.docx

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА.docx

ОБРАЗЕЦ НА СПИСЪК С ДОСТАВКИ.docx

До
Горе